મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180531

મુક્તપંચિકા – 180531

*

રણની રેતી

ભર મધ્યાહ્ને

ઝાંઝવ-ચશ્મે કેવાં

મેઘધનુષી

શમણાં જુએ!

* * *

मुक्तपंचिका – 180531

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

रणनी रेती

भर मध्याह्ने

झांझव-चश्मे केवां

मेघधनुषी

शमणां जुए!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180421

મુક્તપંચિકા – 180421

*

મંઝિલ ભણી

આગે કદમ!

એક નિશ્ચય! પંથ

અગ્નિથી ભલે

બળતો રહે!

* * *

मुक्तपंचिका – 180421

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

मंझिल भणी

आगे कदम!

एक निश्चय! पंथ

अग्निथी भले

बळतो रहे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180311

મુક્તપંચિકા – 180311

*

 છલકે તુજ

આંખોથી હોઠ

સુધી જે મસ્તી – ભીંજે

 મુજ કંપેલા

રોમ રોમને!

* * *

मुक्तपंचिका – 180311

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

छलके तुज

आंखोथी होठ

सुधी जे मस्ती – भींजे

मुज कंपेला

रोम रोमने!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180214

મુક્તપંચિકા – 180214

હૈયે વાસંતી વધામણાં !

*

કોણ આવીને

બગીચે રંગ-

પરિમલ છાંટીને

ફૂલડાં રૂડાં

ખીલવી ગયું?

* * *

मुक्तपंचिका – 180214

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

कोण आवीने

बगीचे रंग-

परिमल छांटीने

फूलडां रूडां

खीलवी गयुं?

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180127

મુક્તપંચિકા – 180127

*

રેશમલીસા

રસ્તા છોડીને

મારે તો આજે જાવું

કંટકછાઈ

કો’ પગદંડી.   

* * *

मुक्तपंचिका – 180127

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

रेशमलीसा

रस्ता छोडीने

मारे तो आजे जावुं

कंटकछाई

को’ पगदंडी.

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 171227

મુક્તપંચિકા – 171227

*

પ્રતીક્ષા શાની

છે? રાજા! ગાઈ

લે તું મન ભરીને

ગીત જે ગાવા

આવ્યો છું અહીં!

* * *

मुक्तपंचिका – 171227

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

प्रतीक्षा शानी

छे? राजा! गाई

ले तुं मन भरीने

गीत जे गावा

आव्यो छुं अहीं!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 171129

મુક્તપંચિકા – 171129

*

મેઘે ઘેરાણી

રાતે, વેરાણી

આંખોમાં- તારાં મીઠાં

શમણાં કેરી

ગઠરી, વ્હાલા! 

* * *

मुक्तपंचिका – 171129

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

मेघे घेराणी

राते, वेराणी

आंखोमां- तारां मीठां

शमणां केरी

गठरी, व्हाला!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **