મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190821

મુક્તપંચિકા – 190821

*

શ્રાવણી રાતે,

વિરહી આંખે,

યાદોનો વરસાદ!

મૂશળધાર!

મૂશળધાર!

* * *

मुक्तपंचिका – 190821

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

श्रावणी राते,

विरही आंखे,

यादोनो वरसाद!

मूशळधार!

मूशळधार!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190730

મુક્તપંચિકા – 190730

*

યુગયુગથી

મધદરિયે

રેતી, જળની માંહે

તરતી! તોયે

મીન પિયાસી!

* * *

मुक्तपंचिका – 190730

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

युगयुगथी

मधदरिये

रे’ती, जळनी मांहे

तरती! तोये

मीन पियासी!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190628

મુક્તપંચિકા – 190628

*

પુષ્પ-સુગંધે

સવાર થઈ,

લઈ આશ અનોખી

ભ્રમણ કરું

વિશ્વબગીચે!

* * *

मुक्तपंचिका – 190628

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

पुष्प-सुगंधे

सवार थई,

लई आश अनोखी,

भ्रमण करुं

विश्वबगीचे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190530

મુક્તપંચિકા – 190530

*

ભૂલી ભુલાય

કેમ? શ્વાસેરી

અંતરંગ પ્રીત! હો

રાજ ! શ્વાસોમાં

ગૂંથેલી પ્રીત!

* * *

मुक्तपंचिका – 190530

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

भूली भुलाय

केम? श्वासेरी

अंतरंग प्रीत! हो

राज! श्वासोमां

गूंथेली प्रीत!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190426

મુક્તપંચિકા – 190426

*

પર્ણવિહોણી,

કંટકછાઈ,

સૂકલ ડાળે, જો ને!

ચમકે કેવું

ઝાકળબિંદુ!

* * *

मुक्तपंचिका – 190426

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

पर्णविहोणी,

कंटकछाई,

सूकल डाळे, जो ने!

चमके केवुं

झाकळबिंदु!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190331

મુક્તપંચિકા – 190331

*

આંખોમાં ફૂટી-

ને છલકે જે

ટેરવે: પ્રેમ તારો

થનગનતો

પામું, સાજન!  

* * *

मुक्तपंचिका – 190331

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

आंखोमां फूटी-

ने छलके जे

टेरवे: प्रेम तारो

थनगनतो

पामुं, साजन!  

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190131

મુક્તપંચિકા – 190131

*

ચરણો કદી

નહીં થાકશે!

પંથ પર ક્ષિતિજો

ભલે સુદૂર

દેખાતી રહે!

* * *

मुक्तपंचिका – 190131

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

चरणो कदी

नहीं थाकशे!

पंथ पर क्षितिजो

भले सुदूर

देखाती रहे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **