મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200310 (2)

ધૂળેટી-પર્વની રંગભીની શુભેચ્છાઓ!

આજે વિશેષ મુક્તપંચિકા (2)

મુક્તપંચિકા – 200310 (2)

*

ધૂળેટી પર્વે

શાને તું ખોજે

છે રંગોને સૃષ્ટિમાં?

તે તો છુપાયા

તારી દ્રષ્ટિમાં!

* * *

धूळेटी-पर्वनी रंगभीनी शुभेच्छाओ.

आजे विशेष मुक्तिपंचिका (2)

मुक्तपंचिका – 200310 (2)

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

धूळेटी पर्वे

शाने तुं खोजे

छे रंगोने सृष्टिमां?

ते तो छुपाया

तारी द्रष्टिमां!  

* * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200310

ધુળેટીની રંગસભર શુભેચ્છાઓ!

આજે વિશેષ મુક્તપંચિકા!

મુક્તપંચિકા – 200310

*

ફાગણ ફોરી

મસ્તી વરસે!

પ્રીતમ સંગે પામે

કંપન મુગ્ધા!

સ્પર્શપ્રગલ્ભા!  

* * *

धूळेटीनी रंगसभर शुभेच्छाओ.

आजे विशेष मुक्तिपंचिका.

मुक्तपंचिका – 200310

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

फागण फोरी

मस्ती वरसे!

प्रीतम संगे पामे

कंपन मुग्धा!

स्पर्शप्रगल्भा!

* * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200309

હોળી-ધુળેટીના રંગભર્યા તહેવારોની શુભેચ્છાઓ!

આજે વિશેષ મુક્તપંચિકા!

મુક્તપંચિકા – 200309

*

કાયે ફૂટતો

ફાગ ફુવારો!

જાગે રંગભર્યાં શું

શમણાં! ઊઠે

હૈયે હેલ્લારો!

* * *

 

होळी-धूळेटीना रंगभर्या तहेवारोनी शुभेच्छाओ.

आजे विशेष मुक्तिपंचिका.

मुक्तपंचिका – 200309

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

काये फूटतो

फाग फुवारो!

जागे रंगभर्यां शुं

शमणां! ऊठे

हैये हेल्लारो!

* * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200308

8 માર્ચ. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ.

આજે ‘વિશેષ નારી મુકતપંચિકા’.

 

મુક્તપંચિકા – 200308

*

ભરી સપનાં

આંખે નવલાં!

મટી અબળા બની

સબળા! નારી!

તું નારાયણી!

* * *

मुक्तपंचिका – 200308

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

8 मार्च. आजे आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस.

आजे विशेष ‘नारी मुक्तिपंचिका’.

*

भरी सपनां

आंखे नवलां!

मटी अबळा बनी

सबळा! नारी

तुं नारायणी!

* * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200229

મુક્તપંચિકા – 200229

*

ગઈ કાલની

કાલ આવતી-

‘આજ’નું ધરી રૂપ

જોને! આંગણે

તમ આવી છે!

* * *

मुक्तपंचिका – 200229

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

गई कालनी

काल आवती

‘आज’नुं धरी रूप

जोने! आंगणे

तम आवी छे!

* * * * * 

* * * * * * *** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200131

મુક્તપંચિકા – 200131

*

લાવને, તારી

નાજુક નાની

હથેળીમાં, સજની

વહાલી! નામ

લખું હું મારું!

* * *

मुक्तपंचिका – 200131

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

लावने, तारी

नाजुक नानी

हथेळीमां, सजनी

वहाली! नाम

लखुं हुं मारुं!

* * * * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 191130

મુક્તપંચિકા – 191130

*

હસ્તરેખા જે

ભૂંસી, અદકો

રચે પથ ખંતથી,

નવલી કથા

રચી જાય છે!

* * *

मुक्तपंचिका – 191130

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

हस्तरेखा जे

भूंसी, अदको

रचे पथ खंतथी,

नवली कथा

रची जाय छे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **