મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 191130

મુક્તપંચિકા – 191130

*

હસ્તરેખા જે

ભૂંસી, અદકો

રચે પથ ખંતથી,

નવલી કથા

રચી જાય છે!

* * *

मुक्तपंचिका – 191130

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

हस्तरेखा जे

भूंसी, अदको

रचे पथ खंतथी,

नवली कथा

रची जाय छे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 191025

મુક્તપંચિકા – 191025

*

પામવું મારે

શબ્દવિહીન,

નિરાકારે નિહિત,

ઇંદ્રિયાતીત

પરમ સત્ય.

* * *

मुक्तपंचिका – 191025

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

पामवुं मारे

शब्दविहीन,

निराकारे निहित,

इन्द्रियातीत

परम सत्य.

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190930

મુક્તપંચિકા – 190930

*

પાંખ ફૂટે! શું

શમણાં જાગે!

અંતર ઠાલું નાચે!

ટહુકે જ્યારે

પહેલી પ્રીત!

* * *

मुक्तपंचिका – 190930

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

पांख फूटे! शुं

शमणां जागे!

अंतर ठालुं नाचे!

टहुके ज्यारे

पहेली प्रीत!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190821

મુક્તપંચિકા – 190821

*

શ્રાવણી રાતે,

વિરહી આંખે,

યાદોનો વરસાદ!

મૂશળધાર!

મૂશળધાર!

* * *

मुक्तपंचिका – 190821

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

श्रावणी राते,

विरही आंखे,

यादोनो वरसाद!

मूशळधार!

मूशळधार!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190730

મુક્તપંચિકા – 190730

*

યુગયુગથી

મધદરિયે

રેતી, જળની માંહે

તરતી! તોયે

મીન પિયાસી!

* * *

मुक्तपंचिका – 190730

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

युगयुगथी

मधदरिये

रे’ती, जळनी मांहे

तरती! तोये

मीन पियासी!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190628

મુક્તપંચિકા – 190628

*

પુષ્પ-સુગંધે

સવાર થઈ,

લઈ આશ અનોખી

ભ્રમણ કરું

વિશ્વબગીચે!

* * *

मुक्तपंचिका – 190628

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

पुष्प-सुगंधे

सवार थई,

लई आश अनोखी,

भ्रमण करुं

विश्वबगीचे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190530

મુક્તપંચિકા – 190530

*

ભૂલી ભુલાય

કેમ? શ્વાસેરી

અંતરંગ પ્રીત! હો

રાજ ! શ્વાસોમાં

ગૂંથેલી પ્રીત!

* * *

मुक्तपंचिका – 190530

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

भूली भुलाय

केम? श्वासेरी

अंतरंग प्रीत! हो

राज! श्वासोमां

गूंथेली प्रीत!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **