મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 181130

મુક્તપંચિકા – 181130

*

આમ પણ આ

આંસુને આંખો

ભીની કરવી હતી!

દોષ શું દેવો

તારી યાદને?

* * *

मुक्तपंचिका – 181130

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

आम पण आ

आंसुने आंखो

भीनी करवी हती!

दोष शुं देवो

तारी यादने?

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 181031

મુક્તપંચિકા – 181031

*

ખાક જીવન

એ, કદી જેણે

નથી સુરખી ચૂમી

દિલદારના

ગુલ-હોઠની!

* * *

मुक्तपंचिका – 181031

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

खाक जीवन

ए, कदी जेणे

नथी सुरखी चूमी

दिलदारना

गुल-होठनी!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180912

મુક્તપંચિકા – 180912

*

સૂન્નસૂનેરા

હૈયા-ફલકે

અર્ધ-અજાણી પગ-

દંડીએ કોનો

આ પદચાપ?

* * *

मुक्तपंचिका – 1800912

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

सून्नसूनेरा

हैया-फलके

अर्ध-अजाणी पग-

दंडीए कोनो

आ पदचाप?

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180830

મુક્તપંચિકા – 180830

*

હવે કહી દે

જો એક વાર

‘હા’! બસ, જોઈ લેજે!

ચોમાસું બની

તને ભીંજવું!

* * *

मुक्तपंचिका – 180127

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

हवे कही दे

जो एक वार

‘हा’! बस, जोई लेजे!

चोमासुं बनी

तने भींजवुं!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180726

મુક્તપંચિકા – 180726

*

બુંદ વર્ષાનાં

પડ્યાં બે-પાંચ

અને મલકી ધરા!

પુન: છલકી

ખુશખુશાલી!

* * *

मुक्तपंचिका – 180726

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

बुंद वर्षानां

पड्यां बे-पांच

अने मलकी धरा!

पुन: छलकी

खुशखुशाली!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180531

મુક્તપંચિકા – 180531

*

રણની રેતી

ભર મધ્યાહ્ને

ઝાંઝવ-ચશ્મે કેવાં

મેઘધનુષી

શમણાં જુએ!

* * *

मुक्तपंचिका – 180531

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

रणनी रेती

भर मध्याह्ने

झांझव-चश्मे केवां

मेघधनुषी

शमणां जुए!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180421

મુક્તપંચિકા – 180421

*

મંઝિલ ભણી

આગે કદમ!

એક નિશ્ચય! પંથ

અગ્નિથી ભલે

બળતો રહે!

* * *

मुक्तपंचिका – 180421

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

मंझिल भणी

आगे कदम!

एक निश्चय! पंथ

अग्निथी भले

बळतो रहे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **