અભિવ્યક્તિ

અભિવ્યક્તિ

*

વિરાટ જગતનાં દ્રશ્ય સ્વરૂપમાં નાનકડાં બિંદુઓનું પણ કેટલું મહત્ત્વ છે!

કહેવાય એક નાનું અમથું બિંદુ! વિચારો!  બિંદુ ન હોત તો લીટી ન હોત. લીટી ન હોત તો આકાર ન હોત, રૂપ ન હોત!

સંસારનું બાહ્ય સૌંદર્ય શી રીતે પ્રગટ થાત?

***

विराट जगतनां द्रश्य स्वरूपमां नानकडां बिंदुओनुं पण केटलुं महत्त्व छे!

कहेवाय एक नानुं अमथुं बिंदु! विचारो! बिंदु न होत तो लीटी न होत! लीटी न होत तो आकार न होत, रूप न होत!

संसारनुं बाह्य सौंदर्य शी रीते प्रगट थात?

***

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s