અભિવ્યક્તિ

અભિવ્યક્તિ

અભિવ્યક્તિ

વીતેલી પળોમાં રુક્ષતા પણ હોય, કુમાશ પણ હોય. પસંદગી તમારી: શું યાદ કરવું? શું ન કરવું?

* * *

अभिव्यक्ति

वीतेली पळोमां रुक्षता पण होय, कुमाश पण होय. पसंदगी तमारी: शुं याद करवुं? शुं न करवुं?

* * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s