મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા/20161021

મુક્તપંચિકા (21-10-2016) : અમે અને તમે

*  *  *  *  *

મુક્તપંચિકા

*

અમે વાદળ

આભ ઊડંતાં,

ને તમે સરસર

સરતી, આંખ

આંજતી વીજ.

*  *  *  *  *

અમે સાગર

તીરે હળવે

ઊઠતી લ્હેર, તમે

મધદરિયે

ઝૂમંતાં મોજાં.

*  *  *  *  *

અમે મધુર

હસ્તનો સ્પર્શ,

ને તમે કો કંપેલી

સિતાર જાણે

ઝણઝણતી.

*  *  *  *  *

અમે કંપન-

પામી, નાજુક

નાની વેલ, ને તમે

વાસંતી મદ-

ભર્યા વાયરા.

*  *  *  *  *

 

* * * * * * *

मुक्तपंचिका (21-10-2016) : अमे अने तमे

* * *

मुक्तपंचिका

 

*

अमे वादळ

आभ उडंतां,

ने तमे सरसर

सरती, आंख

आंजती वीज.

* * * * *

अमे सागर

तीरे हळवे

ऊठती ल्हेर, तमे

मधदरिये

झूमंतां मोजां.

* * * * *

अमे मधुर

हस्तनो स्पर्श,

ने तमे को’ कंपेली

सितार जाणे

झणझणती.

* * * * *

अमे कंपन-

पामी, नाजुक

नानी वेल, ने तमे

वासंती मद-

भर्या वायरा.

* * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s