અભિવ્યક્તિ

અભિવ્યક્તિ – 161024

અહીં  આપ  મારી    સહજ અભિવ્યક્તિને    માણી   શકશો.

*

અભિવ્યક્તિ

શિયાળાની સવાર, ઉનાળાની સાંજ અને ચોમાસાની રિમઝિમ રાત્રિ જે હૃદયથી માણી શકે છે, તેનું મન કદી વૃદ્ધ થતું નથી.

* * *

अभिव्यक्ति

शियाळानी सवार, उनाळानी सांज अने चोमासानी रिमझिम रात्रि जे हृदयथी माणी शके छे, तेनुं मन कदी वृद्ध थतुं नथी.

* * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s