મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા-161024

મુક્તપંચિકા-161024

મુક્તપંચિકા

*

(1)

ચકડોળની

ટોચે પહોંચી

સહેલાણી વિચારે,

લોક બિચારાં

કેટલે નીચે!

*  *  *  *  *

(2)

આ પરપોટો

થઈને મોટો,

ફૂલી ફૂલીને ચાલે!

જાગ! જો! આવ્યો

મત્ત પવન!

*  *  *  *  *

(3)

ક્ષણ ક્ષણને

કાળની કાણી

કટોરીમાં ભરતો

રહ્યો! માણવી

કાલે સવારે?

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

मुक्तपंचिका – 161024

मुक्तपंचिका

*

(1)

चकडोळनी

टोचे पहोंची

सहेलाणी विचारे,

लोक बिचारां

केटले नीचे!

* * * * *

(2)

आ परपोटो

थईने मोटो,

फूली फूलीने चाले!

जाग! जो! आव्यो

मत्त पवन!

* * * * *

(3)

क्षण क्षणने

काळनी काणी

कटोरीमां भरतो

रह्यो! माणवी

काले सवारे?

* * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s