મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા-161027

મુક્તપંચિકા – 161027

પ્રેમ એટલે ?

મુક્તપંચિકા

*

(1)

પ્રેમ એટલે

તમ હૈયામાં

ભૂસકો મારી, વ્હાલા!

છબછબિયાં-

ની મઝા મઝા!

*  *  *  *  *

(2)

પ્રેમ એટલે

ફૂલ મઝાનું

રંગબેરંગી, જાણે

ખીલતું સૂકી

જીવન ડાળે.

*  *  *  *  *

(3)

પ્રેમ એટલે

શીતળ છાયા

બળબળતા- ભર

ગ્રીષ્મઋતુના-

તડકા મધ્યે.

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

मुक्तपंचिका- 161027

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

मुक्तपंचिका

*

(1)

प्रेम एटले

तम हैयामां

भूसको मारी, व्हाला!

छबछबियां-

नी मझा मझा!

* * * * *

(2)

प्रेम एटले

फूल  मझानुं

रंगबेरंगी, जाणे

खीलतुं सूकी

जीवन डाळे.

(3)

प्रेम एटले

शीतळ छाया

बळबळता- भर

ग्रीष्मऋतुना-

तडका मध्ये.

* * * * *

* * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s