મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 161105

મુક્તપંચિકા – 161105

મુક્તપંચિકા

(1)

*

સાગર ગાજે

ધીંગા રવથી,

મલકે ચૂપચૂપ

ધીર, વિનીત

આ જલબિંદુ!

*

(2)

પાંપણ ખુલ્લી

થઈ, ને દોડ્યાં

ઈચ્છાઓનાં ટોળાં, આ

ઝાંઝવડાંના

જીવન-રસ્તે!

.*  *  *  

मुक्तपंचिका – 161105

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

मुक्तपंचिका

*

(1)

सागर गाजे

धींगा रवथी,

मलके चूपचूप

धीर, विनीत

आ जलबिंदु!

*

(2)

पांपण खुल्ली

थई, ने दोड्यां

इच्छाओनां टोळां, आ

झांझवडांना

जीवन-रस्ते!

* * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s