વિવિધા-પ્રકીર્ણ

મુક્તપંચિકા – 161110

મુક્તપંચિકા – 161110

મુક્તપંચિકા

*

શબ્દ ભીતરે

છુપ્યા ગહન

અર્થ પામવા, છોડ

શબ્દ – અદ્ય – તું,

ધીર મનવા!

*  *  *  *  *

मुक्तपंचिका – 161110

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

मुक्तपंचिका

*

शब्द भीतरे

छुप्या गहन

अर्थ पामवा, छोड

शब्द – अद्य – तुं,

धीर मनवा!

* * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s