મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170120

મુક્તપંચિકા – 170120

*

 ન મહાકાવ્ય,

ન મુક્તક હું,

ન ગઝલ, ન શે,

હૈયે સ્ફૂર્યું હું

નાનેરું વેણ!

* * *

मुक्तपंचिका – 170120

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

न महाकाव्य,

न मुक्तक हुं,

न गज़ल, न शे’र,

हैये स्फूर्युं हुं

नानेरुं वेण!

* * * * *

અભિવ્યક્તિ

અભિવ્યક્તિ 1701-1

અભિવ્યક્તિ 1701-1

*

ભગત ભ્રમિત!

ભગત ભયભીત!

‘ભ’ની ખોજમાં ભટકે ભગત!

શું ‘ભ’ નથી ભગતમાં અંતર્ગત?

ભગત ‘ભ’ને ન ભાળે!

‘ભ’ ક્યાં છે? ‘ભ’ ક્યાં છે?

દિનરાત પુકારે!

કોણ ભગતને સમજાવે!

*** * *** * ***

ક્યારેક મારી અભિવ્યક્તિને શબ્દો અજબના સ્ફુરે છે!

પોતાને શાની ખોજ છે, તે માનવી સ્વયં જાણતો નથી. જાણે છે તો ખોજની સમજ નથી.

જે પોતાની પાસે જ છે તેને શોધતા રહેવું, તે માનવજીવનની કરુણતા નથી?

*** * *** * ***

આવું જ કાંઇક રસપ્રદ માણવા આ લઘુલિકા અવશ્ય વાંચો: લઘુલિકા :  શાની  શોધ?