અભિવ્યક્તિ

અભિવ્યક્તિ 1701-1

અભિવ્યક્તિ 1701-1

*

ભરત ભ્રમિત!

ભરત ભયભીત!

‘ભ’ની ખોજમાં ભટકે ભરત!

શું ‘ભ’ નથી ભરતમાં અંતર્ગત?

ભરત ‘ભ’ને ન ભાળે!

‘ભ’ ક્યાં છે? ‘ભ’ ક્યાં છે?

દિનરાત પુકારે!

કોણ ભરતને સમજાવે!

*** * *** * ***

ક્યારેક મારી અભિવ્યક્તિને શબ્દો અજબના સ્ફુરે છે!

પોતાને શાની ખોજ છે, તે માનવી સ્વયં જાણતો નથી. જાણે છે તો ખોજની સમજ નથી.

જે પોતાની પાસે જ છે તેને શોધતા રહેવું, તે માનવજીવનની કરુણતા નથી?

*** * *** * ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s