મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170307

મુક્તપંચિકા – 170307

ફાગણ-વિશેષ મુક્તપંચિકા

*

ફાગણ-ફાલ્યા

કેસૂડાસમ

કેસરવર્ણી કાયા

ભીંજે, સાજન

કેરી નજર્યું!

* * *

मुक्तपंचिका – 170307

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

फागण-विशेष मुक्तपंचिका

*

फागण-फाल्या

केसूडासम

केसरवर्णी काया

भींजे, साजन

केरी नजर्युं.

* * * * *

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s