મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170707

મુક્તપંચિકા – 170707

*

જીવન હો કે

જ્ઞાન, મનવા!

સકલ તારું શૂન્ય

ને એક વચ્ચે

આથડી રહ્યું!

 

* * *

मुक्तपंचिका – 170707

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

जीवन हो के

ज्ञान, मनवा!

सकल तारुं शून्य

ने एक वच्चे

आथडी रहयुं !

* * * * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170701

મુક્તપંચિકા – 170701

*

વાદળ કાળાં,

વીજ ઝબૂકી,

નભે ગર્જના ગાજી!

મેઘરાજની

આવી સવારી!

 * * *

मुक्तपंचिका – 170701

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

वादळ काळां,

वीज झबूकी,

नभे गर्जना गाजी!

मेघराजनी

आवी सवारी!

* * * * *