મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170830

મુક્તપંચિકા – 170830

*

શ્યામ, મેઘલ,

જલસભર

નભથી અવિરત

ધાર વરસે

જો નિરંતર!

* * *

मुक्तपंचिका – 170830

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

श्याम, मेघल,

जलसभर

नभथी अविरत

धार वरसे

जो निरंतर!

* * * * * * *