મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 171031

મુક્તપંચિકા – 171031

*

સૂર્યકિરણ

શ્વેતાંગી છાંટે,

મેઘધનુષી રંગો

કેવાં! વર્ષાનાં

નાનેરાં ફોરે!

* * *

मुक्तपंचिका – 171031

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

सूर्यकिरण

श्वेतांगी छांटे,

मेघधनुषी रंगो

केवां! वर्षानां

नानेरां फोरे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **