મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 171129

મુક્તપંચિકા – 171129

*

મેઘે ઘેરાણી

રાતે, વેરાણી

આંખોમાં- તારાં મીઠાં

શમણાં કેરી

ગઠરી, વ્હાલા! 

* * *

मुक्तपंचिका – 171129

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

मेघे घेराणी

राते, वेराणी

आंखोमां- तारां मीठां

शमणां केरी

गठरी, व्हाला!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **