મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 171227

મુક્તપંચિકા – 171227

*

પ્રતીક્ષા શાની

છે? રાજા! ગાઈ

લે તું મન ભરીને

ગીત જે ગાવા

આવ્યો છું અહીં!

* * *

मुक्तपंचिका – 171227

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

प्रतीक्षा शानी

छे? राजा! गाई

ले तुं मन भरीने

गीत जे गावा

आव्यो छुं अहीं!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **