મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 171227

મુક્તપંચિકા – 171227

*

પ્રતીક્ષા શાની

છે? રાજા! ગાઈ

લે તું મન ભરીને

ગીત જે ગાવા

આવ્યો છું અહીં!

* * *

मुक्तपंचिका – 171227

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

प्रतीक्षा शानी

छे? राजा! गाई

ले तुं मन भरीने

गीत जे गावा

आव्यो छुं अहीं!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s