મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180127

મુક્તપંચિકા – 180127

*

રેશમલીસા

રસ્તા છોડીને

મારે તો આજે જાવું

કંટકછાઈ

કો’ પગદંડી.   

* * *

मुक्तपंचिका – 180127

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

रेशमलीसा

रस्ता छोडीने

मारे तो आजे जावुं

कंटकछाई

को’ पगदंडी.

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **