મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180127

મુક્તપંચિકા – 180127

*

રેશમલીસા

રસ્તા છોડીને

મારે તો આજે જાવું

કંટકછાઈ

કો’ પગદંડી.   

* * *

मुक्तपंचिका – 180127

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

रेशमलीसा

रस्ता छोडीने

मारे तो आजे जावुं

कंटकछाई

को’ पगदंडी.

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s