મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180311

મુક્તપંચિકા – 180311

*

 છલકે તુજ

આંખોથી હોઠ

સુધી જે મસ્તી – ભીંજે

 મુજ કંપેલા

રોમ રોમને!

* * *

मुक्तपंचिका – 180311

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

छलके तुज

आंखोथी होठ

सुधी जे मस्ती – भींजे

मुज कंपेला

रोम रोमने!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **