મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180531

મુક્તપંચિકા – 180531

*

રણની રેતી

ભર મધ્યાહ્ને

ઝાંઝવ-ચશ્મે કેવાં

મેઘધનુષી

શમણાં જુએ!

* * *

मुक्तपंचिका – 180531

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

रणनी रेती

भर मध्याह्ने

झांझव-चश्मे केवां

मेघधनुषी

शमणां जुए!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **