મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180726

મુક્તપંચિકા – 180726

*

બુંદ વર્ષાનાં

પડ્યાં બે-પાંચ

અને મલકી ધરા!

પુન: છલકી

ખુશખુશાલી!

* * *

मुक्तपंचिका – 180726

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

बुंद वर्षानां

पड्यां बे-पांच

अने मलकी धरा!

पुन: छलकी

खुशखुशाली!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **