મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180830

મુક્તપંચિકા – 180830

*

હવે કહી દે

જો એક વાર

‘હા’! બસ, જોઈ લેજે!

ચોમાસું બની

તને ભીંજવું!

* * *

मुक्तपंचिका – 180127

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

हवे कही दे

जो एक वार

‘हा’! बस, जोई लेजे!

चोमासुं बनी

तने भींजवुं!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **