મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 181031

મુક્તપંચિકા – 181031

*

ખાક જીવન

એ, કદી જેણે

નથી સુરખી ચૂમી

દિલદારના

ગુલ-હોઠની!

* * *

मुक्तपंचिका – 181031

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

खाक जीवन

ए, कदी जेणे

नथी सुरखी चूमी

दिलदारना

गुल-होठनी!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **