મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 181231

મુક્તપંચિકા – 181231

વર્ષાંતની મુક્તપંચિકા

*

ન ગયો કદી,

ન જઈશ હું!

રહીશ અહીં સદા

હું શબ્દદેહે

આપની સાથે.

* * *

मुक्तपंचिका – 181231

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

वर्षांत नी मुक्तपंचिका

*

न गयो कदी,

न जईश हुं,

रहीश अहीं सदा

हुं शब्ददेहे

आपनी साथे.

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s