મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190426

મુક્તપંચિકા – 190426

*

પર્ણવિહોણી,

કંટકછાઈ,

સૂકલ ડાળે, જો ને!

ચમકે કેવું

ઝાકળબિંદુ!

* * *

मुक्तपंचिका – 190426

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

पर्णविहोणी,

कंटकछाई,

सूकल डाळे, जो ने!

चमके केवुं

झाकळबिंदु!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **