મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190530

મુક્તપંચિકા – 190530

*

ભૂલી ભુલાય

કેમ? શ્વાસેરી

અંતરંગ પ્રીત! હો

રાજ ! શ્વાસોમાં

ગૂંથેલી પ્રીત!

* * *

मुक्तपंचिका – 190530

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

भूली भुलाय

केम? श्वासेरी

अंतरंग प्रीत! हो

राज! श्वासोमां

गूंथेली प्रीत!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **