મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190628

મુક્તપંચિકા – 190628

*

પુષ્પ-સુગંધે

સવાર થઈ,

લઈ આશ અનોખી

ભ્રમણ કરું

વિશ્વબગીચે!

* * *

मुक्तपंचिका – 190628

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

पुष्प-सुगंधे

सवार थई,

लई आश अनोखी,

भ्रमण करुं

विश्वबगीचे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **