મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190730

મુક્તપંચિકા – 190730

*

યુગયુગથી

મધદરિયે

રેતી, જળની માંહે

તરતી! તોયે

મીન પિયાસી!

* * *

मुक्तपंचिका – 190730

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

युगयुगथी

मधदरिये

रे’ती, जळनी मांहे

तरती! तोये

मीन पियासी!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **