મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190730

મુક્તપંચિકા – 190730

*

યુગયુગથી

મધદરિયે

રેતી, જળની માંહે

તરતી! તોયે

મીન પિયાસી!

* * *

मुक्तपंचिका – 190730

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

युगयुगथी

मधदरिये

रे’ती, जळनी मांहे

तरती! तोये

मीन पियासी!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s