મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190821

મુક્તપંચિકા – 190821

*

શ્રાવણી રાતે,

વિરહી આંખે,

યાદોનો વરસાદ!

મૂશળધાર!

મૂશળધાર!

* * *

मुक्तपंचिका – 190821

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

श्रावणी राते,

विरही आंखे,

यादोनो वरसाद!

मूशळधार!

मूशळधार!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **