મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 191025

મુક્તપંચિકા – 191025

*

પામવું મારે

શબ્દવિહીન,

નિરાકારે નિહિત,

ઇંદ્રિયાતીત

પરમ સત્ય.

* * *

मुक्तपंचिका – 191025

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

पामवुं मारे

शब्दविहीन,

निराकारे निहित,

इन्द्रियातीत

परम सत्य.

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **