મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 191130

મુક્તપંચિકા – 191130

*

હસ્તરેખા જે

ભૂંસી, અદકો

રચે પથ ખંતથી,

નવલી કથા

રચી જાય છે!

* * *

मुक्तपंचिका – 191130

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

हस्तरेखा जे

भूंसी, अदको

रचे पथ खंतथी,

नवली कथा

रची जाय छे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **