મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200131

મુક્તપંચિકા – 200131

*

લાવને, તારી

નાજુક નાની

હથેળીમાં, સજની

વહાલી! નામ

લખું હું મારું!

* * *

मुक्तपंचिका – 200131

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

लावने, तारी

नाजुक नानी

हथेळीमां, सजनी

वहाली! नाम

लखुं हुं मारुं!

* * * * * * *