મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200229

મુક્તપંચિકા – 200229

*

ગઈ કાલની

કાલ આવતી-

‘આજ’નું ધરી રૂપ

જોને! આંગણે

તમ આવી છે!

* * *

मुक्तपंचिका – 200229

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

गई कालनी

काल आवती

‘आज’नुं धरी रूप

जोने! आंगणे

तम आवी छे!

* * * * * 

* * * * * * *** ** ** ** ** ** **