મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200422 

મુક્તપંચિકા – 200422 

*

એક સ્વપ્નાને

આવ્યું દુ:સ્વપ્ન,

કે કોણ જાણે ક્યારે

બંધ આંખ જ

ખોવાઈ ગઈ!

* * *

मुक्तपंचिका – 200422

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

एक स्वप्नाने

आव्युं दु:स्वप्न

के कोण जाणे क्यारे

बंध आंख ज

खोवाई गई!  

* * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200420.2

મુક્તપંચિકા – 200420.2

*

‘એ ભાઈ, ભાળી

શકે છે મુજ

તેજને?’ એમ એક

આગિયો પૂછે

સૂર્યદેવને.

* * *

मुक्तपंचिका – 200420.2

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

‘ए भाई, भाळी

शके छे मुज

तेजने?’ एम एक

आगियो पूछे

सूर्यदेवने.

* * *

* * * * * *