મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200422 

મુક્તપંચિકા – 200422 

*

એક સ્વપ્નાને

આવ્યું દુ:સ્વપ્ન,

કે કોણ જાણે ક્યારે

બંધ આંખ જ

ખોવાઈ ગઈ!

* * *

मुक्तपंचिका – 200422

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

एक स्वप्नाने

आव्युं दु:स्वप्न

के कोण जाणे क्यारे

बंध आंख ज

खोवाई गई!  

* * *

** ** ** ** ** ** **

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s