મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200504 

મુક્તપંચિકા – 200504 

*

રણભેંકારી

એકલતામાં

મૃગજળના હોઠે,

જાગે તરસ

પદચાપની!

* * * * *

मुक्तपंचिका – 200504

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

रणभेंकारी

एकलतामां

मृगजळना होठे,

जागे तरस

पदचापनी!  

* * * * *

** ** ** ** ** ** **