મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200707

મુક્તપંચિકા – 200707

*

ન બનું ‘ગુરુ’

કદી! હળવો

રહું! પવન પાંખે

ભરું ઉડાન

બનીને પીંછું!

* * *

मुक्तपंचिका – 200707

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

न बनुं ‘गुरु’

कदी! हळवो

रहुं! पवन पांखे

भरुं उडान

बनीने पींछुं!

* * * * *