મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200707

મુક્તપંચિકા – 200707

*

ન બનું ‘ગુરુ’

કદી! હળવો

રહું! પવન પાંખે

ભરું ઉડાન

બનીને પીંછું!

* * *

मुक्तपंचिका – 200707

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

न बनुं ‘गुरु’

कदी! हळवो

रहुं! पवन पांखे

भरुं उडान

बनीने पींछुं!

* * * * * 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s