મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200825

મુક્તપંચિકા – 200825

*

જીવન કેરાં

મીઠાં શમણાં

લઈને આવે દ્વારે!

કોડભર્યાં એ

કંકુ પગલાં!

* * *

मुक्तपंचिका – 200825

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

जीवन केरां

मीठां शमणां

लईने आवे द्वारे!

कोडभर्यां ए

कंकु पगलां!

***

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200812

મુક્તપંચિકા – 200812

જન્માષ્ટમી વિશેષ મુક્તપંચિકા

*

રાધા બનું કે

બનું બંસરી?

કે યમુનાની ધાર?

કાના! સદાયે

રહેજો સાથ!

* * *

मुक्तपंचिका – 200812

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

जन्माष्टमी विशेष मुक्तपंचिका

*

राधा बनुं के

बनुं बंसरी?

के यमुनानी धार?

काना! सदाये

रहेजो साथ!

* * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200810

મુક્તપંચિકા – 200810

*

માટીનાં ઢેફાં

ખેતર શેઢે

ઘેલાં નાચે! શું નાચે!

વાદળ કાળાં

આભલે ગાજે!

* * *

मुक्तपंचिका – 200810

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

माटीनां ढेफां

खेतर शेढे

घेलां नाचे! शुं नाचे!

वादळ काळां

आभले गाजे!

* * *

** ** ** ** ** ** **