મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200825

મુક્તપંચિકા – 200825

*

જીવન કેરાં

મીઠાં શમણાં

લઈને આવે દ્વારે!

કોડભર્યાં એ

કંકુ પગલાં!

* * *

मुक्तपंचिका – 200825

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

जीवन केरां

मीठां शमणां

लईने आवे द्वारे!

कोडभर्यां ए

कंकु पगलां!

***

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s