મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200912

મુક્તપંચિકા – 200912

*

ચાલને, બેલી!

પવન પાંખે

આજે ઊંચે ચડીએ-

વાદળ સંગે

આભે ઊડીએ!

* * *

मुक्तपंचिका – 200912

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

*

चालने, बेली!

पवन पांखे

आजे ऊंचे चडीए-

वादळ संगे

आभे ऊडीए!

कला निराळी!

***

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200911

મુક્તપંચિકા – 200911

*

હૈયે કૂંપળો

ખીલતી લીલી,

નીરખી કુદરત

કેરી નમણી

કલા નિરાળી!

* * *

मुक्तपंचिका – 200911

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

*

हैये कूंपळो

खीलती लीली,

नीरखी कुदरत

केरी नमणी

कला निराळी!

***

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200901

મુક્તપંચિકા – 200901

*

સપ્તરંગમાં

આભ-ધરાને

આગોશે લઈ, મુજ

મન હરતું

મેઘધનુષ્ય!

* * *

मुक्तपंचिका – 200901

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

सप्तरंगमां

आभ-धराने

आगोशे लई, मुज

मन हरतुं

मेघधनुष्य!

***