મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200912

મુક્તપંચિકા – 200912

*

ચાલને, બેલી!

પવન પાંખે

આજે ઊંચે ચડીએ-

વાદળ સંગે

આભે ઊડીએ!

* * *

मुक्तपंचिका – 200912

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

*

चालने, बेली!

पवन पांखे

आजे ऊंचे चडीए-

वादळ संगे

आभे ऊडीए!

कला निराळी!

***

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s