મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 201116

મુક્તપંચિકા – 201116

મુક્તપંચિકા ગુજરાતી લિપિમાં

** ** **

मुक्तपंचिका – 201116

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

*

नवल आशा

नवीन स्वप्नां

संग छलके आभे-

नव प्रभाते

नूतन वर्ष !