મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 201222

ક્યારેક આપે અંતરમાંથી ઊઠતા કોઈક મધુર સંગીતને માણ્યું હશે!

ક્યારેક ન જાણે ક્યાંથી આવી, કાને અથડાતી દિવ્ય સૂરાવલિ સાંભળી હશે!

અધ્યાત્મમાર્ગી સાધકને આવા અનુભવો થતા રહે છે!

નથી ક્યાંય વાજિંત્ર, નથી કોઈ વગાડનાર!

સૃષ્ટિમાં આ દિવ્ય, મધુર બાંસુરીના સૂર કોણ છેડતું હશે?

કોણ આપણા અંતરને અકથ્ય આનંદથી ભરી દે છે?

પ્રસ્તુત છે સ્વરચિત મુક્તપંચિકા.  … *હરીશ દવે*

..  ..  ..

मुक्तपंचिका – 201222

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपिमें

*

रणझणे छे

तार भीतर

साज-साजिंदा नथी-

अंतर महीं

झंकार शाने?

* * * * *

** ** ** ** ** ** **