મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190730

મુક્તપંચિકા – 190730

*

યુગયુગથી

મધદરિયે

રેતી, જળની માંહે

તરતી! તોયે

મીન પિયાસી!

* * *

मुक्तपंचिका – 190730

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

युगयुगथी

मधदरिये

रे’ती, जळनी मांहे

तरती! तोये

मीन पियासी!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190628

મુક્તપંચિકા – 190628

*

પુષ્પ-સુગંધે

સવાર થઈ,

લઈ આશ અનોખી

ભ્રમણ કરું

વિશ્વબગીચે!

* * *

मुक्तपंचिका – 190628

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

पुष्प-सुगंधे

सवार थई,

लई आश अनोखी,

भ्रमण करुं

विश्वबगीचे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190530

મુક્તપંચિકા – 190530

*

ભૂલી ભુલાય

કેમ? શ્વાસેરી

અંતરંગ પ્રીત! હો

રાજ ! શ્વાસોમાં

ગૂંથેલી પ્રીત!

* * *

मुक्तपंचिका – 190530

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

भूली भुलाय

केम? श्वासेरी

अंतरंग प्रीत! हो

राज! श्वासोमां

गूंथेली प्रीत!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190426

મુક્તપંચિકા – 190426

*

પર્ણવિહોણી,

કંટકછાઈ,

સૂકલ ડાળે, જો ને!

ચમકે કેવું

ઝાકળબિંદુ!

* * *

मुक्तपंचिका – 190426

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

पर्णविहोणी,

कंटकछाई,

सूकल डाळे, जो ने!

चमके केवुं

झाकळबिंदु!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190331

મુક્તપંચિકા – 190331

*

આંખોમાં ફૂટી-

ને છલકે જે

ટેરવે: પ્રેમ તારો

થનગનતો

પામું, સાજન!  

* * *

मुक्तपंचिका – 190331

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

आंखोमां फूटी-

ने छलके जे

टेरवे: प्रेम तारो

थनगनतो

पामुं, साजन!  

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190131

મુક્તપંચિકા – 190131

*

ચરણો કદી

નહીં થાકશે!

પંથ પર ક્ષિતિજો

ભલે સુદૂર

દેખાતી રહે!

* * *

मुक्तपंचिका – 190131

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

चरणो कदी

नहीं थाकशे!

पंथ पर क्षितिजो

भले सुदूर

देखाती रहे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 181231

મુક્તપંચિકા – 181231

વર્ષાંતની મુક્તપંચિકા

*

ન ગયો કદી,

ન જઈશ હું!

રહીશ અહીં સદા

હું શબ્દદેહે

આપની સાથે.

* * *

मुक्तपंचिका – 181231

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

वर्षांत नी मुक्तपंचिका

*

न गयो कदी,

न जईश हुं,

रहीश अहीं सदा

हुं शब्ददेहे

आपनी साथे.

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 181130

મુક્તપંચિકા – 181130

*

આમ પણ આ

આંસુને આંખો

ભીની કરવી હતી!

દોષ શું દેવો

તારી યાદને?

* * *

मुक्तपंचिका – 181130

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

आम पण आ

आंसुने आंखो

भीनी करवी हती!

दोष शुं देवो

तारी यादने?

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 181031

મુક્તપંચિકા – 181031

*

ખાક જીવન

એ, કદી જેણે

નથી સુરખી ચૂમી

દિલદારના

ગુલ-હોઠની!

* * *

मुक्तपंचिका – 181031

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

खाक जीवन

ए, कदी जेणे

नथी सुरखी चूमी

दिलदारना

गुल-होठनी!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180912

મુક્તપંચિકા – 180912

*

સૂન્નસૂનેરા

હૈયા-ફલકે

અર્ધ-અજાણી પગ-

દંડીએ કોનો

આ પદચાપ?

* * *

मुक्तपंचिका – 1800912

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

सून्नसूनेरा

हैया-फलके

अर्ध-अजाणी पग-

दंडीए कोनो

आ पदचाप?

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180830

મુક્તપંચિકા – 180830

*

હવે કહી દે

જો એક વાર

‘હા’! બસ, જોઈ લેજે!

ચોમાસું બની

તને ભીંજવું!

* * *

मुक्तपंचिका – 180127

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

हवे कही दे

जो एक वार

‘हा’! बस, जोई लेजे!

चोमासुं बनी

तने भींजवुं!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180726

મુક્તપંચિકા – 180726

*

બુંદ વર્ષાનાં

પડ્યાં બે-પાંચ

અને મલકી ધરા!

પુન: છલકી

ખુશખુશાલી!

* * *

मुक्तपंचिका – 180726

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

बुंद वर्षानां

पड्यां बे-पांच

अने मलकी धरा!

पुन: छलकी

खुशखुशाली!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180531

મુક્તપંચિકા – 180531

*

રણની રેતી

ભર મધ્યાહ્ને

ઝાંઝવ-ચશ્મે કેવાં

મેઘધનુષી

શમણાં જુએ!

* * *

मुक्तपंचिका – 180531

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

रणनी रेती

भर मध्याह्ने

झांझव-चश्मे केवां

मेघधनुषी

शमणां जुए!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180421

મુક્તપંચિકા – 180421

*

મંઝિલ ભણી

આગે કદમ!

એક નિશ્ચય! પંથ

અગ્નિથી ભલે

બળતો રહે!

* * *

मुक्तपंचिका – 180421

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

मंझिल भणी

आगे कदम!

एक निश्चय! पंथ

अग्निथी भले

बळतो रहे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180311

મુક્તપંચિકા – 180311

*

 છલકે તુજ

આંખોથી હોઠ

સુધી જે મસ્તી – ભીંજે

 મુજ કંપેલા

રોમ રોમને!

* * *

मुक्तपंचिका – 180311

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

छलके तुज

आंखोथी होठ

सुधी जे मस्ती – भींजे

मुज कंपेला

रोम रोमने!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **