મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170421

મુક્તપંચિકા – 170421

*

ધોમધખેલી

રેતી ઉપર

સરકે! ખુશ થઈ,

મલકે કેવાં

મૃગજળિયાં!

* * *

मुक्तपंचिका – 170421

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

धोमधखेली

रेती उपर

सरके! खुश थई,

मलके केवां

मृगजळियां!

* * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170417

મુક્તપંચિકા – 170417

*

પાન કર્યું તો

તરસ્યું જાગી!

ખાતાં ભડકી ભૂખ!

મનવા! ખોજ

સુતૃપ્તિસુખ!

* * *

मुक्तपंचिका – 170417

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

पान कर्युं तो

तरस्युं जागी!

खातां भडकी भूख!

मनवा! खोज

सुतृप्तिसुख!

* * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170411

મુક્તપંચિકા – 170411

*

અખિલ પટે

ન વાદળ,

વીજ, ન ગર્જન, શેં

ઝરમરતી

અંતરે ધારા?

* * *

मुक्तपंचिका – 170411

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

अखिल पटे

न वादळ, न

वीज, न गर्जन, शें

झरमरती

अंतरे धारा?

* * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170330

મુક્તપંચિકા – 170330

*

સમંદરને

મુઠ્ઠીમાં બાંધું

હું એવો – પલભર

બનાવું ઝીણું

અમથું બિંદુ!

* * *

 

 मुक्तपंचिका – 170330

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

समंदरने

मुठ्ठीमां बांधुं

हुं एवो- पलभर

बनावुं झीणुं

अमथुं बिंदु!

* * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170321

મુક્તપંચિકા – 170321

આજે વર્લ્ડ પોએટ્રી ડે

વિશ્વ કાવ્ય દિન: વિશેષ મુક્તપંચિકા

*

તારી ને મારી

વચ્ચે તૂટશે

અંતર હવે! બસ,

કહી દે કોઈ

એક: આવી જા!

* * *

 

मुक्तपंचिका – 170321

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

विश्व काव्य दिन: विशेष मुक्तपंचिका

*

तारी ने मारी

वच्चे तूटशे

अंतर हवे! बस,

कही दे कोई

एक: आवी जा!

* * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170309

મુક્તપંચિકા – 170309

હોળી-વિશેષ મુક્તપંચિકા

*

મત્તછકેલું

રાતું જોબન

ફાગણ કેરા રંગે

રંગાતું જાતું

સાજન સંગે!

* * *

 

मुक्तपंचिका – 170309

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

होली-विशेष मुक्तपंचिका

*

मत्तछकेलुं

रातुं जोबन

फागण केरा रंगे

रंगातुं जातुं

साजन संगे!

* * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170308

મુક્તપંચિકા – 170308

હોળી-વિશેષ મુક્તપંચિકા

*

રંગરસીલા

રસિયા સંગે

મદમાતી,  ભીંજાતી

નમણી નારી

કેવી હરખે!

* * *

मुक्तपंचिका – 170308

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

होली-विशेष मुक्तपंचिका

*

रंगरसीला

रसिया संगे

मदमाती, भींजाती

नमणी नारी

केवी हरखे!

* * * * *