મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190426

મુક્તપંચિકા – 190426

*

પર્ણવિહોણી,

કંટકછાઈ,

સૂકલ ડાળે, જો ને!

ચમકે કેવું

ઝાકળબિંદુ!

* * *

मुक्तपंचिका – 190426

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

पर्णविहोणी,

कंटकछाई,

सूकल डाळे, जो ने!

चमके केवुं

झाकळबिंदु!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190331

મુક્તપંચિકા – 190331

*

આંખોમાં ફૂટી-

ને છલકે જે

ટેરવે: પ્રેમ તારો

થનગનતો

પામું, સાજન!  

* * *

मुक्तपंचिका – 190331

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

आंखोमां फूटी-

ने छलके जे

टेरवे: प्रेम तारो

थनगनतो

पामुं, साजन!  

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 190131

મુક્તપંચિકા – 190131

*

ચરણો કદી

નહીં થાકશે!

પંથ પર ક્ષિતિજો

ભલે સુદૂર

દેખાતી રહે!

* * *

मुक्तपंचिका – 190131

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

चरणो कदी

नहीं थाकशे!

पंथ पर क्षितिजो

भले सुदूर

देखाती रहे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 181231

મુક્તપંચિકા – 181231

વર્ષાંતની મુક્તપંચિકા

*

ન ગયો કદી,

ન જઈશ હું!

રહીશ અહીં સદા

હું શબ્દદેહે

આપની સાથે.

* * *

मुक्तपंचिका – 181231

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

वर्षांत नी मुक्तपंचिका

*

न गयो कदी,

न जईश हुं,

रहीश अहीं सदा

हुं शब्ददेहे

आपनी साथे.

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 181130

મુક્તપંચિકા – 181130

*

આમ પણ આ

આંસુને આંખો

ભીની કરવી હતી!

દોષ શું દેવો

તારી યાદને?

* * *

मुक्तपंचिका – 181130

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

आम पण आ

आंसुने आंखो

भीनी करवी हती!

दोष शुं देवो

तारी यादने?

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 181031

મુક્તપંચિકા – 181031

*

ખાક જીવન

એ, કદી જેણે

નથી સુરખી ચૂમી

દિલદારના

ગુલ-હોઠની!

* * *

मुक्तपंचिका – 181031

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

खाक जीवन

ए, कदी जेणे

नथी सुरखी चूमी

दिलदारना

गुल-होठनी!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180912

મુક્તપંચિકા – 180912

*

સૂન્નસૂનેરા

હૈયા-ફલકે

અર્ધ-અજાણી પગ-

દંડીએ કોનો

આ પદચાપ?

* * *

मुक्तपंचिका – 1800912

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

सून्नसूनेरा

हैया-फलके

अर्ध-अजाणी पग-

दंडीए कोनो

आ पदचाप?

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **