મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170220

મુક્તપંચિકા – 170220

*

લસરી પડ્યું

તુજ હોઠથી,

ટપકી પડ્યું મુજ

અંતરે, વ્હાલી!

ગુલાબી સ્મિત!

* * *

मुक्तपंचिका – 170220

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

लसरी पड्युं

तुज होठथी,

टपकी पड्युं मुज

अंतरे, व्हाली!

गुलाबी स्मित!

* * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170120

મુક્તપંચિકા – 170120

*

 ન મહાકાવ્ય,

ન મુક્તક હું,

ન ગઝલ, ન શે,

હૈયે સ્ફૂર્યું હું

નાનેરું વેણ!

* * *

मुक्तपंचिका – 170120

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

न महाकाव्य,

न मुक्तक हुं,

न गज़ल, न शे’र,

हैये स्फूर्युं हुं

नानेरुं वेण!

* * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 161221

મુક્તપંચિકા – 161221

*

શાની છે શોધ

ઘેલા માનવી!

ભટકે શીદને?  જે

તારી ખોજ, છે

તારી ગોદમાં!

 * * *

मुक्तपंचिका – 161221

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

शानी छे शोध

घेला मानवी!

भटके शीदने? जे

तारी खोज, छे

तारी गोदमां!

* * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 161214

મુક્તપંચિકા – 161214

*

માણી લઈએ

આ જ પળને,

ફરી મહેફિલ આ

સજે – ના સજે!

કોને ખબર!

 * * *

मुक्तपंचिका – 161214

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

माणी लईए

आ ज पळने,

फरी महेफिल आ

सजे – ना सजे!

कोने खबर!

* * *

* * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 161205

મુક્તપંચિકા – 161205

*

શક્તિ અખૂટ

પંખ સંગ દે

મનબળ અપાર!

ઉડાન મારી

આભને પાર!

* * *

मुक्तपंचिका – 161205

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

शक्ति अखूट

पंख संग दे

मनबळ अपार!

उडान मारी

आभने पार!

* * * * *

 

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 161126

મુક્તપંચિકા – 161126

*

ન ફૂલ-વેલ,

ન બનું તરુ!

બસ, મારે તો આજ

તરણું થઈ

ફરફરવું!

* * *

मुक्तपंचिका – 161126

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

न फूल-वेल,

न बनुं तरु,

बस, मारे तो आज

तरणुं थई

फरफरवुं!

* * * * *

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 161123

.

મુક્તપંચિકા – 161123

*

માઝમ રાતે

સજની! તારી

પોયણી સમી યાદો –

આંખે પોઢેલ

શમણે ખીલે!

* * *

मुक्तपंचिका – 161123

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

माझम राते

सजनी! तारी

पोयणी समी यादो –

आंखे पोढेल

शमणे खीले!

* * * * *