મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180311

મુક્તપંચિકા – 180311

*

 છલકે તુજ

આંખોથી હોઠ

સુધી જે મસ્તી – ભીંજે

 મુજ કંપેલા

રોમ રોમને!

* * *

मुक्तपंचिका – 180311

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

छलके तुज

आंखोथी होठ

सुधी जे मस्ती – भींजे

मुज कंपेला

रोम रोमने!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180214

મુક્તપંચિકા – 180214

હૈયે વાસંતી વધામણાં !

*

કોણ આવીને

બગીચે રંગ-

પરિમલ છાંટીને

ફૂલડાં રૂડાં

ખીલવી ગયું?

* * *

मुक्तपंचिका – 180214

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

कोण आवीने

बगीचे रंग-

परिमल छांटीने

फूलडां रूडां

खीलवी गयुं?

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 180127

મુક્તપંચિકા – 180127

*

રેશમલીસા

રસ્તા છોડીને

મારે તો આજે જાવું

કંટકછાઈ

કો’ પગદંડી.   

* * *

मुक्तपंचिका – 180127

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

रेशमलीसा

रस्ता छोडीने

मारे तो आजे जावुं

कंटकछाई

को’ पगदंडी.

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 171227

મુક્તપંચિકા – 171227

*

પ્રતીક્ષા શાની

છે? રાજા! ગાઈ

લે તું મન ભરીને

ગીત જે ગાવા

આવ્યો છું અહીં!

* * *

मुक्तपंचिका – 171227

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

प्रतीक्षा शानी

छे? राजा! गाई

ले तुं मन भरीने

गीत जे गावा

आव्यो छुं अहीं!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 171129

મુક્તપંચિકા – 171129

*

મેઘે ઘેરાણી

રાતે, વેરાણી

આંખોમાં- તારાં મીઠાં

શમણાં કેરી

ગઠરી, વ્હાલા! 

* * *

मुक्तपंचिका – 171129

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

मेघे घेराणी

राते, वेराणी

आंखोमां- तारां मीठां

शमणां केरी

गठरी, व्हाला!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 171031

મુક્તપંચિકા – 171031

*

સૂર્યકિરણ

શ્વેતાંગી છાંટે,

મેઘધનુષી રંગો

કેવાં! વર્ષાનાં

નાનેરાં ફોરે!

* * *

मुक्तपंचिका – 171031

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

सूर्यकिरण

श्वेतांगी छांटे,

मेघधनुषी रंगो

केवां! वर्षानां

नानेरां फोरे!

* * * * * * *

** ** ** ** ** ** **

 

મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170830

મુક્તપંચિકા – 170830

*

શ્યામ, મેઘલ,

જલસભર

નભથી અવિરત

ધાર વરસે

જો નિરંતર!

* * *

मुक्तपंचिका – 170830

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

श्याम, मेघल,

जलसभर

नभथी अविरत

धार वरसे

जो निरंतर!

* * * * * * *