મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 170630

મુક્તપંચિકા – 170630

*

સોણલાં સંગે

ઊડીને આભ

ચીરવું આજ! ભલે

ઝંઝાવાત હો!

ઝૂકવું નથી!

* * *

मुक्तपंचिका – 170630

गुजराती मुक्तपंचिका देव नागरी लिपि में

*

सोणलां संगे

ऊडीने आभ

चीरवुं आज! भले

झंझावात हो!

झूकवुं नथी!

* * * * *

One thought on “મુક્તપંચિકા – 170630

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s